Guida TV – RAI 4

Stasera su RAI 4

Lunedì 25 Marzo 2019

06:23 – Numb3rs III ep.21
07:04 – Numb3rs III ep.22
07:51 – Senza traccia III ep.12
08:37 – Senza traccia III ep.13
09:26 – Cleanskin
11:20 – Cop Car
12:55 – 24 III ep.3
13:40 – 24 III ep.4
14:25 – Criminal Minds ep.1
15:09 – Criminal Minds ep.2
15:56 – Just for Laughs XII ep.6
16:12 – Senza Traccia IV ep.18
16:58 – Senza Traccia IV ep.19
17:40 – Elementary ep.1
18:26 – Elementary ep.2
19:10 – The Americans ep.4
19:58 – The Americans ep.5
20:44 – Just for Laughs XIII ep.6
21:09 – Riddick
23:14 – Britannia ep.5
00:07 – Britannia ep.6
00:50 – The Americans ep.4
01:39 – The Americans ep.5
02:20 – Anica appuntamento al cinema
02:23 – 24 III ep.3
03:03 – 24 III ep.4
03:43 – Flashpoint ep.19
04:24 – Cuori in cucina IV ep.2
05:05 – Cuori in cucina IV ep.3
05:25 – Flashpoint ep.20